Ferge og Fergesamband

Det e å sant...
NFK e vel bynt å bli en vits mtp anbud ?
Avisa Nordland har skrevet en artikkel om at NHO Sjøfart raser mot NFK for å ikke sette noe standarder på materiell, på hhv Jektvik- Kilboghamn, Forøy- Ågskaret, der står det følgende:
NHO Sjøfart mener fylkeskommunens rigger anbudskonkurransene slik at de får færre og dårligere tilbud.

I et tre siders brev datert 21 juni går NHO Sjøfart til et nytt angrep på Nordland fylkeskommune.

- Vårt hovedbudskap er at fylket rigger konkurranser etter tradisjonell anbudsmodell på en måte som gjør at de får færre og dyrere tilbud, meddeler administrerende direktør i NHO Sjøfart Frode Sund.

NHO Sjøfart trekker frem tre pågående anbudskonkurranser på Helgeland. Det dreier seg der om strekningene Jektevik-Kilboghamn, Forøy-Ågskardet og Brønnøysund-Sauren.

Uforsvarlig​

- Det blir uforsvarlig liten tid for operatørene til å kalkulere priser og å skaffe fartøy. I tillegg blir det veldig kort tid fra tildeling til oppstart i tilfelle det blir operatørbytte og virksomhetsoverdragelse av mannskap, slår NHO Sjøfart fast.

NHO Sjøfart og Nordland fylkeskommune har i flere omganger vært i tottene på hverandre etter at fylkeskommunen la om sin anbudsmodell for ferger og hurtigbåter. Begge parter har lagt rapporter på bordet fra henholdsvis Oslo Economics og Menon for å underbygge sine påstander.


I brevet trekkes denne diskusjonen frem igjen som et argument for at NHO Sjøfart vil kommentere de utlyste konkurransene.

- I gammelt spor​

NHO Sjøfart advarer der om at besparelsene fylket mener å oppnå i dag, likegodt kan tilskrives at de tidligere inngikk alt for dyre kontrakter på grunn av at fylket opererte med korte frister uten mulighet for å bygge nye fartøy. Når dette nå gjentas, blir ikke regnestykket bedre i følge NHO Sjøfart sin argumentasjon.

I brevet heter det at:

- De tre pågående konkurransene er utlyst etter tradisjonell modell, der operatøren har ansvar for fartøy. Nordland fylkeskommune fortsetter imidlertid i det gamle sporet, men uforsvarlig korte frister som hindrer effektiv konkurranse. Manglende konkurranse er en av bærebjelkene i fylkets argumentasjon for ny anbudsmodell. Vi antar derfor at resultatene også i disse konkurransene i ettertid vil benyttes som argument for å gå bort fra den tradisjonelle anbudsmodellen.

NHO Sjøfart fortsetter med at det er vanskelig, om ikke umulig, å oppnå effektiv konkurranse med de fristene fylkeskommunen operer med. Konkurransene ble kunngjort i slutten av mai, med tilbudsfrist 30. juni, og oppstart 1. januar 2022. Vedståelsesfristen er 31. desember, som innebærer at samtlige tilbyderne risikerer å måtte låse de tilbudte fartøyene et halvt år fram i tid. Det er også gjort endringer i ett av konkurransegrunnlagene etter kunngjøring, ved at det er tatt inn krav til overbygd fartøy, minnes det om.

Måtte gjøres raskt​

Bjørn Olaf Revang som er faggruppeleder mobilitetskontrakt i Nordland fylkeskommune, skriver at det har vært nødvendig å kjøre ut anbudene relativt raskt:

I sitt tilsvar til NHO Sjøfart i AN, understreker han at fylket mottok brevet 21. juni og ikke har sendt dem et formelt tilsvar.

Revang viser til at det i regjeringens klimaplan stilles krav til lav- og nullutslipp for nye fergeanbud fra 2023, der det ligger til rette for det.

- Nordland fylkeskommune overtok driftsansvaret for 23 fergesambandene fra Statens vegvesen 1. januar 2020. Siden overtagelsen har fylkeskommunen lyst ut 9 fergesamband, alle med noe ulike behov til materiell og reservemateriell.

- Vi har forståelse for at korte tidsfrister ikke alltid er gunstig med tanke på å oppnå konkurranse, men da de fleste kontraktene utløper i løpet av kort tid har det vært nødvendig å lyse ut korte kontrakter for fergedriften, fortsetter han.

Revang gjentar at erfaringen fra de kontraktene som så langt er inngått siden overtagelsen, er at fylkeskommunen har kommet økonomisk gunstig ut.

- For å oppnå konkurranse i disse korte kontraktene, har vi ikke stilt alderskrav til fartøyene, men har blant annet gjennom spørsmål- og svarrunden i forbindelse med konkurransen gitt klart uttrykk for at vi ikke er villig til å lempe på kravene til blant annet universell utforming og lærlinger.

Mer kritikk​

NHO Sjøfart har også kritisert fylket på flere andre punkter vedrørende kontraktene.

- Vi registrerer at NHO velger å kritisere fylkeskommunen for å redusere antall dager operatør har anledning til å benytte reservefartøy uten at dette medfører gebyr for operatør. Ved utlysning av anbudene valgt fylkeskommunen å redusere antall dager til bruk av reservefartøy i tillegg til å skjerpe kravet om hvor fort et reservefartøy skal være på plass i ruteområdet etter at avvik oppstår. Tidligere var dette kravet 12 timer, mens dette nå er strammet inn til 8 timer, svarer Revang på det punktet.

NHO sitt poeng der er at dette øker operatørenes kostnader uten at noen av partene får noe igjen for kravet.

Revang fortsetter:

- Fylkeskommunen er innforstått med at dette kan medføre økning i kostnader, men har allikevel valgt en slik løsning for å begrense ulempene til brukerne av sambandene ved eventuelle avvik. Dette er altså innstramminger laget for å sikre et så stabilt og godt tilbud til de reisende som mulig.

Han forsvarer også hvordan det løpende kostnadsbildet i kontraktene håndteres:

- Ved regulering av godtgjørelsen benytter Nordland fylkeskommune seg av Statistisk Sentralbyrås kostnadsindeks for innenriks sjøfart, skriver Revang.

På dette punktet har NHO Sjøfart anført at fylket setter fristene for beregningene så tidlig at de ny operatørene får økt sin økonomiske risikoen. Det medfører igjen fare for at operatørene må prise seg høyere enn nødvendig. Helt konkret pekes det på at operatørene rett og slett må gamble på hva oljeprisen er opptil seks måneder før de går igang. NHO Sjøfart skriver der at fylkets praksis er noe de er alene om og at innkjøperne ikke har forstått konsekvensene av fristene de opererer med.

Bommer​

Fylket angriper på sin side NHO Sjøfart med at medlemsorganisasjonen bommer på hvordan fylket egentlig organiserer seg.

- NHO prøver å etablere en sannhet om at Nordland fylkeskommune driver rederivirksomhet i konkurranse med andre etablerte operatører. Det er viktig å presisere at fylkeskommunen ikke driver rederivirksomhet.

Fylkeskommunen er kun ansvarlig for anskaffelse av fartøyer. Disse leies ut til operatører på en såkalt Bareboat avtale, på helt like vilkår for alle selskapene som velger å levere tilbud. Avtalen regulerer ansvarsforholdet mellom operatør og oppdragsgiver. Det er operatør som er ansvarlig for blant annet bemanning, drift og vedlikehold av disse.

Kan endres​

På et siste punkt i kritikken fra NHO åpnes det for at fylket kan gjøre endringer i fremtiden. NHO Sjøfart har der påpekt at fylket griper for tett inn i rederiene interne systemer og at dette er uheldig når fylket selv opererer som en aktør i markedet. NHOs påstand er der at kravet om informasjon i praksis vil ha en betydelig økonomisk verdi for Nordland fylkeskommune.

Revang åpner der opp for å vurdere NHOs argumenter:

- Når det gjelder vårt krav til å kunne foreta revisjon av kvalitetsstyringssystemet, er dette krav vi har hatt i våre kontrakter i flere år uten at dette har vært problematisert/stilt spørsmål ved i forbindelse med anbudsutlysning. Dersom NHO anser dette kravet som problematisk, bør det stilles spørsmål rundt dette ved neste anbudsutlysning slik at ordlyd i kravet kan vurderes.
 

JohannesB

Member
Avisa Nordland har skrevet en artikkel om at NHO Sjøfart raser mot NFK for å ikke sette noe standarder på materiell, på hhv Jektvik- Kilboghamn, Forøy- Ågskaret, der står det følgende:
NHO Sjøfart mener fylkeskommunens rigger anbudskonkurransene slik at de får færre og dårligere tilbud.

I et tre siders brev datert 21 juni går NHO Sjøfart til et nytt angrep på Nordland fylkeskommune.

- Vårt hovedbudskap er at fylket rigger konkurranser etter tradisjonell anbudsmodell på en måte som gjør at de får færre og dyrere tilbud, meddeler administrerende direktør i NHO Sjøfart Frode Sund.

NHO Sjøfart trekker frem tre pågående anbudskonkurranser på Helgeland. Det dreier seg der om strekningene Jektevik-Kilboghamn, Forøy-Ågskardet og Brønnøysund-Sauren.

Uforsvarlig​

- Det blir uforsvarlig liten tid for operatørene til å kalkulere priser og å skaffe fartøy. I tillegg blir det veldig kort tid fra tildeling til oppstart i tilfelle det blir operatørbytte og virksomhetsoverdragelse av mannskap, slår NHO Sjøfart fast.

NHO Sjøfart og Nordland fylkeskommune har i flere omganger vært i tottene på hverandre etter at fylkeskommunen la om sin anbudsmodell for ferger og hurtigbåter. Begge parter har lagt rapporter på bordet fra henholdsvis Oslo Economics og Menon for å underbygge sine påstander.


I brevet trekkes denne diskusjonen frem igjen som et argument for at NHO Sjøfart vil kommentere de utlyste konkurransene.

- I gammelt spor​

NHO Sjøfart advarer der om at besparelsene fylket mener å oppnå i dag, likegodt kan tilskrives at de tidligere inngikk alt for dyre kontrakter på grunn av at fylket opererte med korte frister uten mulighet for å bygge nye fartøy. Når dette nå gjentas, blir ikke regnestykket bedre i følge NHO Sjøfart sin argumentasjon.

I brevet heter det at:

- De tre pågående konkurransene er utlyst etter tradisjonell modell, der operatøren har ansvar for fartøy. Nordland fylkeskommune fortsetter imidlertid i det gamle sporet, men uforsvarlig korte frister som hindrer effektiv konkurranse. Manglende konkurranse er en av bærebjelkene i fylkets argumentasjon for ny anbudsmodell. Vi antar derfor at resultatene også i disse konkurransene i ettertid vil benyttes som argument for å gå bort fra den tradisjonelle anbudsmodellen.

NHO Sjøfart fortsetter med at det er vanskelig, om ikke umulig, å oppnå effektiv konkurranse med de fristene fylkeskommunen operer med. Konkurransene ble kunngjort i slutten av mai, med tilbudsfrist 30. juni, og oppstart 1. januar 2022. Vedståelsesfristen er 31. desember, som innebærer at samtlige tilbyderne risikerer å måtte låse de tilbudte fartøyene et halvt år fram i tid. Det er også gjort endringer i ett av konkurransegrunnlagene etter kunngjøring, ved at det er tatt inn krav til overbygd fartøy, minnes det om.

Måtte gjøres raskt​

Bjørn Olaf Revang som er faggruppeleder mobilitetskontrakt i Nordland fylkeskommune, skriver at det har vært nødvendig å kjøre ut anbudene relativt raskt:

I sitt tilsvar til NHO Sjøfart i AN, understreker han at fylket mottok brevet 21. juni og ikke har sendt dem et formelt tilsvar.

Revang viser til at det i regjeringens klimaplan stilles krav til lav- og nullutslipp for nye fergeanbud fra 2023, der det ligger til rette for det.

- Nordland fylkeskommune overtok driftsansvaret for 23 fergesambandene fra Statens vegvesen 1. januar 2020. Siden overtagelsen har fylkeskommunen lyst ut 9 fergesamband, alle med noe ulike behov til materiell og reservemateriell.

- Vi har forståelse for at korte tidsfrister ikke alltid er gunstig med tanke på å oppnå konkurranse, men da de fleste kontraktene utløper i løpet av kort tid har det vært nødvendig å lyse ut korte kontrakter for fergedriften, fortsetter han.

Revang gjentar at erfaringen fra de kontraktene som så langt er inngått siden overtagelsen, er at fylkeskommunen har kommet økonomisk gunstig ut.

- For å oppnå konkurranse i disse korte kontraktene, har vi ikke stilt alderskrav til fartøyene, men har blant annet gjennom spørsmål- og svarrunden i forbindelse med konkurransen gitt klart uttrykk for at vi ikke er villig til å lempe på kravene til blant annet universell utforming og lærlinger.

Mer kritikk​

NHO Sjøfart har også kritisert fylket på flere andre punkter vedrørende kontraktene.

- Vi registrerer at NHO velger å kritisere fylkeskommunen for å redusere antall dager operatør har anledning til å benytte reservefartøy uten at dette medfører gebyr for operatør. Ved utlysning av anbudene valgt fylkeskommunen å redusere antall dager til bruk av reservefartøy i tillegg til å skjerpe kravet om hvor fort et reservefartøy skal være på plass i ruteområdet etter at avvik oppstår. Tidligere var dette kravet 12 timer, mens dette nå er strammet inn til 8 timer, svarer Revang på det punktet.

NHO sitt poeng der er at dette øker operatørenes kostnader uten at noen av partene får noe igjen for kravet.

Revang fortsetter:

- Fylkeskommunen er innforstått med at dette kan medføre økning i kostnader, men har allikevel valgt en slik løsning for å begrense ulempene til brukerne av sambandene ved eventuelle avvik. Dette er altså innstramminger laget for å sikre et så stabilt og godt tilbud til de reisende som mulig.

Han forsvarer også hvordan det løpende kostnadsbildet i kontraktene håndteres:

- Ved regulering av godtgjørelsen benytter Nordland fylkeskommune seg av Statistisk Sentralbyrås kostnadsindeks for innenriks sjøfart, skriver Revang.

På dette punktet har NHO Sjøfart anført at fylket setter fristene for beregningene så tidlig at de ny operatørene får økt sin økonomiske risikoen. Det medfører igjen fare for at operatørene må prise seg høyere enn nødvendig. Helt konkret pekes det på at operatørene rett og slett må gamble på hva oljeprisen er opptil seks måneder før de går igang. NHO Sjøfart skriver der at fylkets praksis er noe de er alene om og at innkjøperne ikke har forstått konsekvensene av fristene de opererer med.

Bommer​

Fylket angriper på sin side NHO Sjøfart med at medlemsorganisasjonen bommer på hvordan fylket egentlig organiserer seg.

- NHO prøver å etablere en sannhet om at Nordland fylkeskommune driver rederivirksomhet i konkurranse med andre etablerte operatører. Det er viktig å presisere at fylkeskommunen ikke driver rederivirksomhet.

Fylkeskommunen er kun ansvarlig for anskaffelse av fartøyer. Disse leies ut til operatører på en såkalt Bareboat avtale, på helt like vilkår for alle selskapene som velger å levere tilbud. Avtalen regulerer ansvarsforholdet mellom operatør og oppdragsgiver. Det er operatør som er ansvarlig for blant annet bemanning, drift og vedlikehold av disse.

Kan endres​

På et siste punkt i kritikken fra NHO åpnes det for at fylket kan gjøre endringer i fremtiden. NHO Sjøfart har der påpekt at fylket griper for tett inn i rederiene interne systemer og at dette er uheldig når fylket selv opererer som en aktør i markedet. NHOs påstand er der at kravet om informasjon i praksis vil ha en betydelig økonomisk verdi for Nordland fylkeskommune.

Revang åpner der opp for å vurdere NHOs argumenter:

- Når det gjelder vårt krav til å kunne foreta revisjon av kvalitetsstyringssystemet, er dette krav vi har hatt i våre kontrakter i flere år uten at dette har vært problematisert/stilt spørsmål ved i forbindelse med anbudsutlysning. Dersom NHO anser dette kravet som problematisk, bør det stilles spørsmål rundt dette ved neste anbudsutlysning slik at ordlyd i kravet kan vurderes.
Kan ikkje være mer enig! Vis det sammenlignes med ferjefylkene på Vestlandet, der er det lange kontrakter og regulariteten ser ut til å være på eit bra nivå! Selvfølgelig er ikkje alt perfekt der heller, berre å minnes Norled i vinter på Sjelten-Lepsøy-Haramsøy.
Når det gjelder overtakelsene av kontraktene, dem visste vel i god tid i forveien, at dem overtar ansvaret frå 2020. I verste fall kunne dem ha forlenget alle kontrakter med 1-2 år på gamle kondisjoner, slik at ny opperatør kunne fått tid til å bygge nye ferjer.
 
Kan ikkje være mer enig! Vis det sammenlignes med ferjefylkene på Vestlandet, der er det lange kontrakter og regulariteten ser ut til å være på eit bra nivå! Selvfølgelig er ikkje alt perfekt der heller, berre å minnes Norled i vinter på Sjelten-Lepsøy-Haramsøy.
Når det gjelder overtakelsene av kontraktene, dem visste vel i god tid i forveien, at dem overtar ansvaret frå 2020. I verste fall kunne dem ha forlenget alle kontrakter med 1-2 år på gamle kondisjoner, slik at ny opperatør kunne fått tid til å bygge nye ferjer.
Når det gjelder anbud så er Nordland Fylke veeeldig langt etter, i tillegg sees det kun pris og hva som er billigst, ikke hva som tilfredsstiller brukerne. Et eksempel er Røsund, denne ferja nevnte Pål Steinsvik er klar for hugging og oppbrukt teknisk, jeg kan ikke være mer enig.
 

boathansm

Member
Selbjørnsfjord, Karlsøyfjord og Preikestolen. Sistnevnte med tekniske problemer.
 

Attachments

  • Snapchat-267183316.jpg
    Snapchat-267183316.jpg
    1.7 MB · Views: 20

Karlsen

Member
TTS sliter litt i dag, problemer med "Hornstind" fører til at "Lysingen" flyttes fra Vennesund-Holm til Vega sambandet, der har også "Sigrid" gått noen turer i ettermiddag. Dermed er det ikke suppleringsferje på Vennesund-Holm.
 

JohannesB

Member
TTS sliter litt i dag, problemer med "Hornstind" fører til at "Lysingen" flyttes fra Vennesund-Holm til Vega sambandet, der har også "Sigrid" gått noen turer i ettermiddag. Dermed er det ikke suppleringsferje på Vennesund-Holm.
Ringbytte ikveld:
Sigrid Tjøtta-Igerøy, Torgtind Igerøy-Horn og Lysingen tilbake til Holm-Vennesund frå torsdag. Om Boreal setter inn Alsten/Tomma som supplering Tjøtta-Forvik er ukjent.
 
Ringbytte ikveld:
Sigrid Tjøtta-Igerøy, Torgtind Igerøy-Horn og Lysingen tilbake til Holm-Vennesund frå torsdag. Om Boreal setter inn Alsten/Tomma som supplering Tjøtta-Forvik er ukjent.
Ringbytte ikveld:
Sigrid Tjøtta-Igerøy, Torgtind Igerøy-Horn og Lysingen tilbake til Holm-Vennesund frå torsdag. Om Boreal setter inn Alsten/Tomma som supplering Tjøtta-Forvik er ukjent.
Blir ikke Alsten/ Tomma, etter jeg har forstått klargjøres disse fergene for å seile til Flekkefjord.
 

Karlsen

Member
7 minutter etter at Lysingen var tilbake på Vennesund-Holm er sambandet innstilt pga teknisk. Vært innstilt siden 11:07.
 

Karlsen

Member
Nå melder TTS at sambandet er stengt. Oppfordres å kjøre E6 og Tosenveien.

Lysingen har måttet gå til kai på Holm i nødmodus og ligger da i veien for Heilhorn. Slepebåt er bestilt. Man antar det tar endel timer.
 
Last edited:
Nå melder TTS at sambandet er stengt. Oppfordres å kjøre E6 og Tosenveien.

Lysingen har måttet gå til kai på Holm i nødmodus og ligger da i veien for Heilhorn. Slepebåt er bestilt. Man antar det tar endel timer.
er det ikke 2 fergekaier på Holm?
 

permbj

New Member
Jo, men i følge TTS så måtte Lysingen benytte den vestre kaia og da ligger den tydeligvis og blokkerer for Heilhorn. Ser at Boa Odin er på vei sørover fra SSJ, er vel kanskje på vei til Holm?
Trodd Røytvoll va reservekai for Holm, men går kanskje ikke med Heilhorn.
 

Karlsen

Member
Trodd Røytvoll va reservekai for Holm, men går kanskje ikke med Heilhorn.
Tror det er mange år siden det var noen større ferjer der. Er vel bare Ramtind og Ørtind som bruker den til vanlig. I tillegg så er veien utover til Røytvoll ekstremt dårlig.
 
Top